Regulamin strony

Regulamin sklepu internetowego Tyle Tego.

Ważny od 01.02.2024 r.

§1 

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy tyletego.org.pl, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kurka Wodna z siedzibą w Katowicach, NIP: 6342878476, REGON: 365893647.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania z niego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.

§2 

Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 3. Przedsiębiorca – osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu oraz osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 4. Sprzedawca –  Stowarzyszenie Kurka Wodna, z siedzibą w Katowicach ul.  Obroki 57c/14, 40-833, Katowice, NIP: 6342878476, REGON: 365893647, prowadze sklep internetowy pod nazwą “Tyle Tego.” 

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym tyletego.org.pl.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

 9. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 10. Produkt – dostępny w sklepie przedmiot będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§3

Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w § 5 Regulaminu.

 2. Sklep stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania z witryny tyletego.org.pl, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 3. Sprzedawca, w dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

 

§4

Zamówienia

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po przejściu do koszyka.

 3. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Do każdego produktu, dołączony jest jego opis. Zdjęcia mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości, np. pod kątem dokładności barw lub w przypadku wytworów rzemieślniczych. Również poszczególne produkty z  tej samej kategorii mogą się od siebie nieznacznie różnić. Ewentualne wątpliwości dotyczące rzeczywistego wyglądu produktów należy zgłaszać w zapytaniu do Sprzedawcy.

 4. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, następującego równocześnie z dokonaniem wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

 5. Zamówiony Produkt jest wysyłany najpóźniej w terminie 7 dni. Termin wysyłki liczony jest od zaksięgowania kwoty należnej za produkt. 

 6. W przypadku produktów wykonywanych na specjalne zamówienie klienta, termin ustalany jest indywidualnie w trakcie składania zamówienia. 

 7. Wraz z Produktem wysyłany jest dowód sprzedaży potwierdzający dokonanie zakupu. Fakturę wysyłamy na  wyraźne życzenie Klienta.

 8. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji.

 

§5 

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Stowarzyszenie Kurka Wodna z siedzibą w Katowicach (dalej jako: Administrator).

 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest egzekucja należności Administratora;

  4. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny.

  5. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  6. przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe na podstawie uprzedniej zgody wyrażonej w formie zapisu na Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: 

 1. dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail) niezbędne do zawierania transakcji, 

 2. w przypadku wystawiania faktury dane niezbędne w tym zakresie ( nazwa przedsiębiorcy, adres, numer NIP),

 3. adres e-mail w przypadku zapisu na newsletter.

 1. Administrator wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

 2. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a) wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi;

b) wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą;

c) firmie świadczącej usługę księgową, dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

 1. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania), celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.

 2. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sklep przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

 3. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażenia zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 4. W celu, o którym mowa w ust. 9 Klient powinien skontaktować się Administratorem w sposób przewidziany w § 9 i przedstawić swoje żądanie.

 5. Usunięcie danych  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

§6 

Płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

 2. Wszystkie ceny prezentowane na naszych stronach są cenami brutto. Nie zawierają podatku VAT gdyż Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, American Express, Diners.

b) ePrzelewy – Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium – Płatności Internetowe i wiele innych.

c) ePłatności – Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Crédit Agricole , Raiffaisen Bank Polska S.A. i wiele innych.

d) BLIK

 1. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są:Przelewy24

 2. W przypadku zwrotu Produktu na podstawie Odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem 14 dni od momentu objęcia w posiadanie Produktu przez Klienta, środki wpłacone za zakup Produktu oraz koszty dostawy zostaną zwrócone na rachunek Klienta.

 3. W sytuacjach opisanych w par. 4 ust. 5 środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta, z którego wpłynęły na rachunek Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 

§7

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. 

 2. Oświadczenie składane jest na Formularzu odstąpienia od umowy, stanowiącym także załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania Produktu przez Konsumenta.

 4. Za termin zwrotu uznaje się dzień odesłania zwracanego Produktu wraz z oświadczeniem w formie papierowej na adres sklepu stacjonarnego: Katowice, ul. Morcinka 3a, 40-124 Katowice. 

 5. Oświadczenie może być wysłane również na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 9. 

 6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

 7. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył on przy zakupie, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

 9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument  ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, zrealizowany na konkretne zamówienie i według specyfikacji Konsumenta,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, która po otwarciu opakowania traci na wartości, bądź nie można jej zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

§7 

Reklamacje

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty z odzysku – używane i nieużywane oraz wytwory rękodzielnicze, w tym wykonane na bazie tzw. upcyklingu, najczęściej pojedyncze sztuki. Na stronach Produktów prezentowane są każdorazowo dokładne informacje – zdjęcia, opis i informacje o ich stanie.

 2. Klient ma prawo kontaktu ze Sklepem w celu uzyskania dodatkowych informacji o Produkcie, w tym także bezpośrednio w sklepie stacjonarnym. 

 3. W związku ze szczególnym charakterem oferowanych Produktów Klient nie ma możliwości ich reklamacji, w szczególności celem wymiany, po upływie terminu 14 dni od zakupu.  

§9

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sklepem poprzez e-mail Sprzedawcy: tyletego@kurkawodna.org

 2. Klient może kontaktować się ze Sklepem pod numerem telefonu Sprzedawcy: +48 500 421 490 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-18:00

 3. Klient może spotkać się ze Sprzedawcą pod adresem sklepu stacjonarnego: Ul. Morcinka 3a w Katowicach, po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym.  

 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, informując jednocześnie Klienta o możliwości odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania bądź pozostania przy dotychczasowych zasadach.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Shopping Cart