Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Stowarzyszenie Kurka Wodna z siedzibą w Katowicach, ul. Obroki 57c/14, 40-833, adres e-mail tyletego@kurkawodna.org, numer telefonu: 507 691 663

1.2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://tyletego.org.pl.

1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Kontakt w sprawie przetwarzanych danych możliwy jest poprzez: e-mail: tyletego@kurkawodna.org, pod numerem telefonu 507 691 663 lub powyższy adres pocztowy Administratora.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE KORZYSTANIE Z SERWISU https://tyletego.org.pl

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowania się z Użytkownikiem w związku z jej realizacją, także w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik i którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu rozpatrywania skarg i reklamacji – wówczas przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

 • w celu archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • w celach związanych z udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania Użytkowników – na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • w celach wysyłki Newslettera – na podstawie uprzedniej zgody wyrażonej w formie zapisu na Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

 • w celach działań marketingowych Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli prawnie uzasadnionego celu, którym jest promocja działalności Administratora. W tym zakresie mogą być również przetwarzane dane z mediów społecznościowych (pozostawione polubienia, obserwowania lub inne interakcje). Każdorazowo działania marketingowe są kierowane do ogółu obserwujących profile Administratora osób. W ramach konkretnych działań Administrator korzysta z narzędzi statystycznych, dostarczanych przez właścicieli poszczególnych mediów społecznościowych.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie następujących danych osobowych jest obowiązkowe w celu przyjęcia i obsługi zamówienia: imię, nazwisko, adres pocztowy wysyłki, adres e-mail. Niepodanie danych obowiązkowych skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.


5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram,). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Dane przetwarzane w ramach komunikatory mediów społecznościowych pozostają na serwerach właścicieli poszczególnych komunikatorów, a ich archiwizacja regulowana jest oddzielnymi umowami lub regulaminami.

5.2 Szczegóły przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ramach profili w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych właścicieli.

Facebook – https://www.facebook.com/help/239070709801747

Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

6.2. COOKIES „SERWISOWE”

6.2.1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

6.3. COOKIES „MARKETINGOWE”

6.3.1 Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich

6.3.2 Pozyskiwane informacje służą wyłącznie do ustalania zanonimizowanego profilu osób korzystających ze strony internetowej, mediów społecznościowych oraz zamawiających newsletter. W rezultacie pozwalają lepiej dostosowywać treści do potrzeb Użytkowników. Jednocześnie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Administratora można znaleźć odnośniki (linki) do innych stron internetowych lub innych właścicieli mediów społecznościowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania po przejściu na ich strony lub profile.


7. NARZĘDZIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 


Administrator prowadzi odnośniki formie wtyczek na stronie internetowej do profili następujących mediów społecznościowych: Facebook i Instagram. Jeżeli Użytkownik posiada profil na którymś z tych mediów społecznościowych, jego przeglądarka może nawiązać z nimi bezpośrednie połączenie. W ramach tych wtyczek zbierane są informacje o wyświetleniu przez Użytkownika strony internetowej Administratora.  Wtyczki umożliwiają również bezpośrednie przeniesienie treści z tej strony do profili Użytkowników w mediach społecznościowych (przyciski interakcji oznaczone ikonami poszczególnych mediów społecznościowych). Dane te mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, zgodnie z wyżej zamieszczonymi politykami właścicieli mediów.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

9.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 • Prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;

 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.2. Wniosek dotyczący realizacji praw osób związanych zdanymi osobowymi, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Kurka Wodna, ul. Obroki 57c/14, 40-833 Katowice

 • drogą e-mailową na adres: tyletego@kurkawodna.org

9.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

9.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

9.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

9.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

10. ODBIORCY DANYCH 

10.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane następującym zewnętrznym podmiotom, 

 • wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi: InPost, Poczta Polska

 • wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą: Przelewy24

 • firmie świadczącej usługę księgową, dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży: Księgowość, Podatki, Kadry i Płace – Finansowa Sp. z o.o., Radkowice 48 26-060 Chęciny, Polska, NIP 9592054051

 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, 

 • podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe i konsultingowe,

 • agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych);

10.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

11.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

11.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie poinformowany także o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

12.3. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na użytkowników.

13. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail stowarzyszenie@kurkawodna.org lub na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Kurka Wodna, ul. Obroki 57c/14 , 40-833 Katowice.Shopping Cart